CBRN Detekčné a identifikačné vybavenie - BovaChem

bovaCHEM
Title
Prejsť na obsah
ProduktyCBRN Detekčné a identifikačné vybavenie.
1. Detekčná súprava rizikových chemických látok DT-01BCH
Detekčná súprava umožňuje jednoduché a pritom všestranné zisťovanie prítomnosti jedovatých chemických látok, priemyselných nebezpečných chemických látok a bojových chemických látok v ovzduší, na povrchoch a vo vode.
Jednotlivé komponenty súpravy je možné objednať samostatne.

Katalógové číslo: 007CBRN2

Technická špecifikácia:

Detekčná súprava je umiestnená vo vodotesnom plastovom kufríku. Súprava obsahuje:

         

- Vzorkovacia pumpa, 1 kus. Pumpa je určená na presávanie vzorky vzduchu, alebo pár nad povrchmi predmetov cez detekčné rúrky. Manuálne ovládaná pumpa má rozmer 144x52x85 mm, hmotnosť 180g a je vybavená otváračom detekčných rúrok. Na jedno stlačenie nasaje 100 ml vzduchu.

- Detekčné rúrky. Súprava obsahuje po 10 ks detekčných rúrok umožňujúcich zistenie a semikvantitatívne stanovenie látok v parnej fáze: biochemická- nervové látky (sarin, soman, VX, organo-fosforové pesticídy a pod.), sírne a dusíkové yperity, dusivé látky a krvné jedy (kyanovodík, chlórkyán, fosgén, difosgén), chlór, amoniak, oxidy dusíku, oxidy síry, sírovodík, formaldehyd, chlorovodík, oxid uhoľnatý. Detekcia látky na základe zmeny sfarbenia.

- Ohrievacie vrecko, 5 kusov, určené na ohrev biochemických trubičiek v zimných podmienkach

-  Testovací prúžok na nervové látky, 1bal obsahujúce 10 ks prúžok - biochemický test. Veľmi citlivý test na dôkaz najjedovatejších nervovo paralytických chemických látok v ovzduší, vo vode a na povrchu predmetov.Detekcia látky na základe zmeny sfarbenia.


- Testovací papier na bojové chemické látky, 1 balenie, obsahuje 12 kusov detekčných samolepiacich papierikov. Detekčný papierik je vhodný na rýchle zistenie prítomnosti aerosólov bojových chemických látok nervovo paralytických typu G a V, ako aj yperitov. Môže byť pripevnený na odeve, alebo vozidle. Je vhodný aj na kontrolu prítomnosti kvapiek otravných látok na povrchoch. Detekcia látky na základe zmeny sfarbenia.

- pH indikačná páska 0-12. Balenie obsahuje 100 ks indikačných papierikov vhodných na zistenie kyslosti, alebo alkality vodných roztokov. Odčítanie pH meraného prostredia na základe zmeny sfarbenia.

Detekčná súprava je tiež vybavená základným materiálom na odber vzoriek pre analýzu a materiálom pre manipuláciu so vzorkou. Umožňuje prácu s kvapalnou i pevnou vzorkou, alebo odber sterov povrchov. Obsahuje tiež súpravu na teplovzdušnú extrakciu prchavých látok z vody, pôdy, alebo sterových tampónov do čistého rozpúšťadla, čo umožňuje selektívnu analýzu týchto zložitých matríc.

2. Taktický radiačný a chemický detektor DT-04HB
Katalógové číslo: 008CBRN2

Detektor DT-04HB je určený pre bojové vozidlá, napríklad tanky, obrnené transportéry, bojové vozidlá pechoty, prieskumné vozidlá, delostrelectvo a prostriedky protivzdušnej obrany, alebo prostriedky velenia a riadenia. Umožňuje včasnú výstrahu o prítomnosti chemickej a rádioaktívnej kontaminácie. Detektor je vybavený senzorom na princípe merania pohyblivosti iónov – IMS (Ion Mobility Spectrometry) s otvorenou celou, ktorý je schopný rýchlo zistiť  pary bojových chemických látok – CWAs typu G/V/HD/HN/L. Pomocné elektrochemické senzory umožňujú zisťovať priemyselné jedovaté látky typu oxid uhoľnatý, kyanovodík/ chlórkyán, fosgén a chlór. Vstavaný GM- senzor je určený na sledovanie dávkového príkonu gama a dávky ožiarenia. Koncepcia otvoreného senzoru nevyžaduje použitie čerpadla a zvyšuje odolnosť zariadenia, ako aj rýchlosť detekcie. Odolné oceľové teleso detektora má výsuvnú platformu senzorov s integrovaným čistením pri zanesení blatom a prachom. Detektor môže byť vybavený meteorologickým senzorom schopným zisťovať smer vetra, jeho rýchlosť, atmosférický tlak, relatívnu vlhkosť a azimut s použitím elektronického kompasu. Detektor môže byť použitý v technike samostatne, alebo ako dvojica umožňujúca kontrolu okolitého prostredia a bojového priestoru posádky. Riadiaca jednotka detektoru je schopná poskytovať varovný signál posádke vo všetkých častiach vozidla so zobrazením dát na pracovisku veliteľa, môže riadiť spustenie CBRN filtračného – ventilačného zariadenia vozidla, vrátane prepínania režimu klapiek vzduchotechniky a aktivovať protipožiarny systém vozidla, ak prudký nárast dávkového príkonu signalizuje jadrovú explóziu.

       

Detektor DT-04HB je možné dodať tiež vo variante CR-varovného systému DT-04HB-VAR, ktorý zahrňuje 6ks detekčných jednotiek s meteorologickým senzorom a riadiacu stanicu. Detekčné jednotky sú vybavené statívom s akumulátorom a komunikačným zariadením. Statív je možné vymeniť za nástenný držiak, ak majú byť detektory trvalo inštalované na vonkajšej ploche budov, alebo v miestnostiach. Varianty prenosu dát do riadiacej jednotky zahrňujú rádiový prenos do 1km na rádiovú viditeľnosť a prenos po kábli do 500m, alebo pripojenie WiFi k internetu. Možné je riešiť aj variant línie detektorov s prenosom dát od detektora k detektoru a k riadiacej stanici. Riadiaca stanica signalizuje stav detektorov, zobrazuje meteorologické údaje, prítomnosť chemickej kontaminácie a hodnotu dávkového príkonu. Môže byť vybavená LCD dotykovým displejom umožňujúcim zobrazenie 2D mapového podkladu, polohy detektorov s signálom smeru vetra a signálom CR-konaminácie.

3. Súprava na odber a transport vzoriek obsahujúcich chemickú a biologickú kontamináciu CBS-04BCH
Súprava CBS-04BCH je určená na vykonávanie kvalifikovaného a autorizovaného zberu vzoriek podozrivého materiálu a vzoriek prostredia s obsahom chemickej a biologickej kontaminácie. Umožňuje vykonávať bezpečný transport vzoriek do laboratória a technické riešenie prispieva k zachovaniu integrity vzoriek. Súprava je technicky realizovaná tak, aby obsluha nemusela vytvárať v pomocných obaloch zostavu materiálu ktorú bude používať v kontaminovanom prostredí a zabraňuje kontaminácii transportného materiálu ktorý je určený na prepravu vzoriek v čistom prostredí.

Katalógové číslo: 009CBRN2

Súprava obsahuje:
- Kufrík plastový pre odbery vzoriek. Kufrík je ako celok používaný pri odber vzoriek v kontaminovanom priestore a po odbere vzoriek slúži pre dopravenie vzoriek do dekontaminačného uzlu na výstupe z kontaminovaného prostredia. Obsahuje jednorazový odberový materiál, vzorkovnice a prostriedky pre označenie.
- Kufor plastový na transport vzoriek do laboratória obsahuje sekundárne plynotesné obaly s nerezovej ocele CBK-01BCH na transport, primárne kovové UN obaly na vzorkovnice, dávky aktívneho uhlia pre zaistenie vzoriek v primárnych obaloch, plomby a plombovacie kliešte pre uzavretie sekundárnych obalov. Vybavenie sa používa v mieste výstupu z CBRN kontaminovanej zóny.
- Kufor plastový pre podporu vzorkovania. Kufor je umiestnený v čistej časti pracoviska mimo CBRN kontamináciu. Obsahuje podporný materiál ktorý sa používa v kontaminovanej oblasti a v dekontaminačnom uzle podľa charakteru operácie a druhu odoberaných vzoriek. Obsahuje: pumpy na odbery vzduchu a príslušné nabíjacie vybavenie, čerpadlo na odber kvapalín z obalov, nádrží, šácht a z hĺbky vodných tokov, súpravu na invazívne sprístupnenie obalov ktoré nemožno otvoriť, digitálny odolný fotoaparát, digitálny hlasový záznamník, statív pre odbery atmosféry, teleskopickú tyč pre odbery z vodných tokov, GPS- navigačný prístroj, ručnú meteorologickú súpravu s elektronickým kompasom, bezkontaktný teplomer, ručnú tlačiareň vodovzdorných samolepiacich etikiet, súpravu pomôcok a nástrojov, dokumentáciu vzoriek a jednorazové gumo - textilné tašky na prenášanie vybavenia do kontaminovaného priestoru.  
- Prenosná chladnička na transport citlivých vzoriek s kapacitou 1ks kontajneru CBK-01BCH.

Možnosti súpravy pre odbery: odbery práškov, kvapalín a gélov podozrivého materiálu, odbery podozrivých kvapalín z nádrží a obalov, stery suché a do rozpúšťadiel, odbery fragmentov explodovanej munície, stery do univerzálnej mikrobiologickej pôdy, odbery vzoriek atmosféry do Tedlarovho vaku, odbery vzoriek atmosféry na termodesorpčné trubičky, odbery vzoriek atmosféry na mikrobiologické a aerosólové filtre, odbery vzoriek atmosféry do kvapalného média pre chemické a biologické látky, odbery vzoriek pôdy korunkovým vzorkovačom, odbery vzoriek vody s povrchov a hĺbky, vrátane šácht, odbery vzoriek kamenia, vegetácie, textílií a filtrov z prostriedkov ochrany.

            

Súpravu je možné rozšíriť o moduly:
- Odbery medicínskych a veterinárnych vzoriek: moč, stolica, kapilárna krv, venózna krv, bukálne výtery.
- Odbery vzoriek potravín a krmív
- Kriminalistická súprava pre odbery v CBRN - kontaminovanom prostredí

4. Vozidlo pre radiačný, chemický a biologický prieskum CBRN-RECON
Katalógové číslo: 010CBRN2

V spolupráci s partnermi podnikajúcimi v oblasti obranného priemyslu ponúkame vozidlo pre radiačný, chemický a biologický prieskum. Je riešené ako špeciálna vymeniteľná modulárna kontajnerová zástavba na podvozku ľahkého obrneného transportéru 4x4, alebo na podvozku neobrneného terénneho vozidla.
Súprava modulárnej zástavby zahrňuje:

- Diaľkový (StandOFF) palubný detektor schopný nešpecificky zistiť prítomnosť bojových chemických látok (CWAs), priemyselných chemických látok (TICs) a nebezpečných biologických aerosónov v ovzduší do 5000m, zároveň určiť vzdialenosť, koncentráciu a súradnice kontaminovanej oblasti.
- Vzorkovací automatický palubný systém chemických v atmosfére a na teréne, umožňuje počas jazdy a na krátkych zástavkách odoberať v nepretržitom režime, alebo v cykloch vzorky pre palubný detektor chemickej kontaminácie, bez obmedzenia vzdialenosti meranej trasy. Má zabudovaný vzorkovací modul pre zber vzoriek pár a aerosólov na 25mm filtre, do termodesorpčných trubičiek (tenax, XAD, aktívne uhlie) a do kvapalinového zberača.
- Palubný detektor chemických látok pracujúci na princípe hmotnostnej spektrometrie MS (Mass Spectrometry) ktorý umožňuje špecifickú detekciu bojových chemických látok (CWAs), potenciálnych bojových chemických látok, priemyselných chemických  látok (TICs), výbušnín a narkotík vo forme pár a častíc. Detektor je jednoducho odnímateľný s vzorkovacieho systému a môže byť použitý na peší prieskum ako ručný prístroj.
- Palubný detektor rádioaktívnych alfa-beta-gama aerosólov v ovzduší. Detektor je jednoducho odnímateľný s vzorkovacieho systému a môže byť použitý na peší prieskum ako ručný prístroj.
- Palubný detektor ionizujúceho žiarenia gama a neutrónov umožňuje zisťovať dávkový príkon rádioaktívnych a jadrových materiálov, tiež špecificky detegovať gama rádioizotopy na teréne, alebo v stacionárnych prípadne mobilných objektoch. Používa metódu CsI(Tl) gama spektrometrie a He- trubicu na zistenie neutrónového toku. Po vyňatí z vozidla môže byť použitý na peší prieskum ako ručný detektor.
- Palubný detektor biologických aerosólov v ovzduší je schopný semiselektívne detegovať mikrorganizmy a toxíny, s možnosťou spustenia odberu vzorky. Zastavaný detektor je doplnený o prenosnú súpravu pre verifikovanie prítomnosti biologickej kontaminácie. Testy prenosnej súpravy využívajú genómovú detekciu na princípe polymerázovej reťazovej reakcie a imunochromatografiu.
- Palubný meteorologický senzor.
- Prenosná meteorologická súprava.
- Palubná súprava na odber vzoriek pôdy, ovládaná z vozidla.
- Prenosná súprava na odber CBRN vzoriek a ich transport.
- Palubná súprava pre vytyčovanie hraníc kontaminovaných priestorov.
- Prenosná súprava pre vytyčovanie hraníc kontaminovaných priestorov.

Obrnené vozidlo 4x4 – nosič špeciálnej zástavby, je štandardne vybavené taktickým výstražným detekčným CR- systémom s meteorologickou sondou pre rýchle rozpoznanie  CBRN kontaminácie v okolí vozidla a pre CBRN monitorovanie bezpečnosti posádky. Filtračné – ventilačné zariadenie vozidla pre ochranu posádky pred kontamináciou pracuje v režime pretlaku a spúšťané je v automatickom móde CR-detektorom, alebo manuálne. Obrnené vozidlo má integrovanú diaľkovo riadenú streleckú vežu vybavenú palubným 7,62mm guľometom. Vozidlo je schopné prekonávať vodný tok plávaním bez špeciálnej prípravy.

Na prianie zákazníka môže byť vybavenie vozidla rozšírené:
- Antiradiačná ochrana posádky vozidla
- Detektor mín
- Detektor ožiarenia laserom
- Granátomety pre ochranu dymovou clonou

5. Mobilné chemické a biologické laboratórium CBML
Katalógové číslo: 011CBRN2

Kontajnerový systém ISO-C, určený pre transport terénnym automobilom s bočným nakladačom kontajnerov. Kontajner je členený na CB-laboratórium, dekontaminačnú sekciu a technologickú časť. Je nezávislý od dostupnosti externých zdrojov. Umožňuje vykonávať predbežnú identifikáciu bojových chemických látok (CWAs), nebezpečných chemických látok (TICs), prekurzorov, narkotík, výbušnín, biologických toxínov, vírusov, baktérií a spór, plesní a húb v celom spektre významného rizika do 2 hodín od doručenia vzorky. Bezpečnostný systém laboratória má triedu BSL-3.
Hlavné technológie pre identifikáciu zahrňujú:
- Plynový chromatograf s hmotnostným spektrometrom, GC-MS/EI
- Vysokoúčinnú kvapalinovú chromatografiu, HPLC-UV
- Ramanov spektrometer
- Infračervenú spektrometriu FT-IR/ATR
- Spektrometriu v oblasti UV-VIS
- Termodesorpciu na matrixe s hmotnostnou spektrometriou, MALDI-TOF
- Genómovú analýzu s použitím metódy polymerázovej reťazovej reakcie, PCR-RT
- Imunochromatografia
Laboratórium je vybavené úplnou súpravou pre odber a transport CB-vzoriek, vrátane prenosných prístrojov na monitorovanie nebezpečného priestoru.

BovaChem s.r.o.
+421 905 522 404
info@bovachem.sk
Návrat na obsah