Orientačné chemické analýzy - BovaChem

bovaCHEM
Title
Prejsť na obsah
Chemické analýzyOrientačné chemické analýzy.

Ponúkame orientačnú identifikáciu neznámych čistých chemických látok vo forme kvapalín, práškov, gélov, alebo tuhých substancií, alebo ich prítomnosti v definovaných matriciach. Vzhľadom na charakter látok, môže byť identifikácia na vyžiadanie vykonaná priamo na mieste u zákazníka, alebo po vykonaní odberu vzorky. Môžeme analyzovať vzorky ktoré odobral a doručil zákazník, alebo zabezpečíme odber a transport vzoriek do laboratória vlastnými prostriedkami.

Ponúkame orientačnú kvantitatívnu analýzu obsahu známej látky v známej matrici. Môžeme analyzovať vzorky ktoré odobral a doručil zákazník, alebo zabezpečíme odber a transport vzoriek do laboratória vlastnými prostriedkami.

Ponúkame orientačné merania vybraných fyzikálnych a chemických parametrov, tiež aj zobrazovanie preparátov vzoriek s použitím mikroskopu.

Nevykonávame analýzu vzoriek s obsahom veľmi jedovatých látok a prípravkov, ani vzorky ktoré okrem chemických látok obsahujú nebezpečné biologické riziká a zdroje ionizujúceho žiarenia.

Cena za analýzu vzorky dohodou, na základe cenovej ponuky vytvorenej pre konkrétne podmienky. Práce za analýzy budú hradené na základe vystavenej faktúry výhradne prevodom na účet. Cena jednotlivej analýzy bez prípravy vzorky je v priemere 50,-€ bez DPH.


Metódy pre orientačné skúšanie vzoriek:

1. Ramanova spektrometria
Ramanov spektrometer s excitáciou 785nm, rozsah vlnočtu. Analýza vzoriek chemickej látky v kondenzovanej fáze – kvapaliny vrátane vzoriek obsahujúcich vodu, prášky, gély, tuhé materiáli. Identifikácia na základe súhlasnosti spektra neznámej látky s spektrálnou databázou v rozsahu: rozpúšťadlá a organické alebo anorganické chemické látky používané v priemysle, polyméry a aditíva, minerály, organické a anorganické kyseliny, farmaká a pesticídy. Výsledky analýzy sú komplementárne k FT-IR/ATR. Možnosť interpretácie valenčných vibrácií funkčných skupín hľadaných analytov, pokiaľ vzorka predstavuje príliš zložitú matricu.
                                               

2. Infračervená spektrometria
Ramanov spektrometer s excitáciou 785nm, rozsah vlnočtu. Analýza vzoriek chemickej látky v kondenzovanej fáze – kvapaliny vrátane vzoriek obsahujúcich vodu, prášky, gély, tuhé materiáli. Identifikácia na základe súhlasnosti spektra neznámej látky s spektrálnou databázou v rozsahu: rozpúšťadlá a organické alebo anorganické chemické látky používané v priemysle, polyméry a aditíva, minerály, organické a anorganické kyseliny, farmaká a pesticídy. Výsledky analýzy sú komplementárne k FT-IR/ATR. Možnosť interpretácPoužitá metóda FT-IR/ATR – diamantový kryštál, rozsah vlnočtu. Analýza vzoriek organickej chemickej látky v kondenzovanej fáze – kvapaliny, prášky, gély, tuhé materiáli. Identifikácia na základe súhlasnosti spektra neznámej látky s spektrálnou databázou v rozsahu: rozpúšťadlá a organické chemické látky používané v priemysle, polyméry a aditíva, biopolyméry, organické kyseliny, farmaceutické látky a pesticídy. Výsledky analýzy sú komplementárne k Ramanovej spektrometrii. Možnosť interpretácie valenčných vibrácií funkčných skupín hľadaných analytov, pokiaľ vzorka predstavuje príliš zložitú matricu.ie valenčných vibrácií funkčných skupín hľadaných analytov, pokiaľ vzorka predstavuje príliš zložitú matricu.

3. Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia
Izokratická HPLC s detektorom pracujúcim v UV-VIS oblasti spektra, rozsah 190-800nm. Identifikácia a stanovenie neprchavých a ťažko prchavých, alebo termolabilných analytov ktoré možno separovať na RP C18 fáze pri teplote do 100°C a sú rozpustné v metanole, etanole, acetonitrile, alebo vode. Analýza je vykonávaná oproti štandardu hľadaného analytu. Príprava vzorky je vykonaná s použitím vybranej vhodnej metódy: ultrazvukom podporovaná extrakcia, extrakcia podľa Soxhleta, LLE- extrakcia, urýchlená kvapalinová extrakcia -ASE, extrakcia na tuhú fázu - SPE.

4. Plynová chromatografia
GC s detektorom na princípe MEMS. Identifikácia a stanovenie prchavých organických látok ktoré možno separovať na stredne polárnej kolóne, alebo nepolárnej kolóne pri teplote rampy do 130°C a sú rozpustné v metanole, etanole, acetonitrile, alebo vo vode. Analýza je vykonávaná oproti štandardu hľadaného analytu. Príprava vzorky je vykonaná s použitím vybranej vhodnej metódy: horúcovzdušná extrakcia kvapalín, vodných roztokov a tuhých vzoriek do rozpúšťadla, ultrazvukom podporovaná extrakcia s následnou extrakciou na tuhú fázu - SPE.

5. Spektrofotometrické stanovenie chemických látok
Stanovenie absorbancie a koncentrácie vybraných chemických parametrov. Stanovenie chemických parametrov fotometricky je vykonávané ako vizuálne-kolorimetrická analytická reakcia činidla so vzorkou a stanovenie vychádza s uplatnenia Lambert-Beerovho zákona.
Rozsah analyzovaných parametrov:
- Absorbancia pri vlnovej dĺžke 250-800nm
- Stanovenie voľného chlóru
- Stanovenie fenolov
- Stanovenie formaldehydu
- Stanovenie chloridov
- Stanovenie síranov
- Detekcia prítomnosti nervových látok na princípe stanovenia inhibítorov cholínesteráz
- Stanovenie vápnika
- Stanovenie kadmia
- Stanovenie chrómu

6. Röntgenová fluorescenčná spektrometria
Stanovenie elementárneho zloženia a ich orientačného zastúpenia v pevných vzorkách. Rozsah od Na-U. Metóda XRF-ED.

7. Optická mikroskopia
Zobrazovanie analyzovaných preparátov vzoriek v prechádzajúcom a odrazenom svetle s použitím mikroskopie a digitálnej kamery pre mikroskop.
- Optický mikroskop
- Optický stereo mikroskop

8. Fyzikálne – chemické parametre
Rozsah ponúkaných meraní:
- Elektrochemické stanovenie pH vodných roztokov
- Elektrochemické stanovenie ORP
- Elektrochemické stanovenie vodivosti vodných roztokov
- Elektrochemické stanovenie tvrdosti vody
- Stanovenie hustoty roztokov pyknometricky
- Stanovenie kinematickej a dynamickej viskozity
- Stanovenie viskozity podľa
- Stanovenie teploty topenia kryštálov organických látok
- Stanovenie indexu lomu
- Stanovenie optickej otáčavosti

9. stanovenie rezistencie bariérových parametrov
Ponúkame stanovenie rezistencie bariérových materiálov proti prieniku chemických látok v kvapalnej alebo parnej fáze. Skúšané môžu byť bariérové materiály a ich komponenty, ochranné odevy, ochranné rukavice, alebo ochranná obuv. Základný rozsah testovacích látok zahrňuje toluén, formaldehyd, tetrahydrofuran, acetón, acetonitril, kyselina octová ľadová, kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, kyselina dusičná a hydroxid sodný. Rozsah testovacích látok upravíme podľa priania zákazníka.

BovaChem s.r.o.
+421 905 522 404
info@bovachem.sk
Návrat na obsah