Podpora poľnohospodárom - BovaChem

bovaCHEM
Title
Prejsť na obsah
Chemické analýzyPodpora poľnohospodárom.

Spoločnosť BovaCHEM, s.r.o. ponúka poľnohospodárskym spoločnostiam a živnostníkom, cenovo dostupné orientačné rozbory pôd, hnojív, vôd a produktov rastlinnej výroby, tiež rozbory včelieho medu.
Okrem povinných akreditovaných rozborov vykonávaných určenými skúšobnými laboratóriami, Vám môžeme nad tento rámec ponúknuť podporu chemickými analýzami podľa Vašich požiadaviek a tiež spoluprácu v rámci projektov výskumu v oblasti poľnohospodárskej výroby.
Sme schopní riešiť neštandardné úlohy a prispôsobiť sa Vašim potrebám.


Základné ponúkané orientačné skúšky zahrňujú:

Rozbory pôdy
- odbery vzoriek a terénne analýzy v mieste odberu, akceptujeme tiež Vami odobraté vzorky,
- stanovenie pH vo výluhoch,
- stanovenie elektrochemickej konduktivity výluhov, alebo odparku,
- stanovenie vlhkosti,
- stanovenie Mg, Ca, K, Na, B,
- identifikácia prítomnosti a stanovenie Cu, Fe, Mn, Zn, Al, Co, Ni, Cd, Pb, Cr a iných ťažkých kovov,
- stanovenie fosforu
- stanovenie celkového dusíka,
- stanovenie anorganického dusíka vo forme iónov (dusitany, dusičnany, amónny ión, kyanidy)
- stanovenie uhličitanov, chloridov, síranov, sulfidov a fluóru,
- stanovenie humínových látok,
- stanovenie extrahovateľných nepolárnych látok NEL,
- stanovenie povrchovo aktívnych látok,
- identifikácia neznámych skladových zásob chemických látok, ako napríklad hnojív, pesticídov, chemických látok na ošetrenie osív a podobne,
- identifikácia prítomnosti a stanovenie fenolov, polychlórovaných bifenylov (PCB), polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU), vybraných pesticídov a iných syntetických organických látok,
- detekcia neželanej radiačnej záťaže, vrátane identifikácie vybraných rádioizotopov a stanovenie ich aktivity,
- detekcia koliformných baktérií a plesní.

Rozbor medu a propolisu
- stanovenie obsahu vody,
- stanovenie sacharózy, glukózy a fruktózy,
- stanovenie elektrochemickej konduktivity,
- stanovenie pH,
- stanovenie látok nerozpustných vo vode,
- stanovenie HMF (hydroxymetylfurfural),
- stanovenie optickej otáčavosti a indexu lomu,
- dôkaz škrobu,
- detekcia biologicky významných látok v mede (glukózooxidáza a peroxid vodíku),
- identifikácia a stanovenie vybraných pesticídov a iných syntetických organických látok.

BovaChem s.r.o.
+421 905 522 404
info@bovachem.sk
Návrat na obsah