Vývoj a výskum - BovaChem

bovaCHEM
Title
Prejsť na obsahVýskum a vývoj.

V súčasnosti sa výskum a vývoj v spoločnosti BovaCHEM zameriava na problematiku, ktorá sa javí ako aktuálna a predstavuje reálnu pravdepodobnosť získania produktov ktoré môžu byť použité v praxi.

Dekontaminačný CB-generátor studenej plazmy.
Generátor využívajúci dvojitú ionizáciu a použitie iónov kovov s vysokým  oxidačným stupňom, alebo peroxid vodíku, je projektovaný tak, aby umožnil extrémne rýchlu degradáciu vírusov, baktérií a ich spór, plesní, húb, vrátane veľmi odolných patogénnych mikroorganizmov. Predpokladá sa veľmi účinné a rýchle rozloženie bojových chemických látok (CWAs) na povrchoch predmetov a v ovzduší, priemyselných toxických chemických látok (TICs), farmaceutických prípravkov a experimentálny výskum sa zaoberá tiež degradáciou ropných produktov.
Zariadenie nepotrebuje na svoju prevádzku vodu a spotreba lacných činidiel je veľmi nízka.  Výsledným produktom procesu je nízka koncentrácia netoxických oxidov kovov. Ak je výhradne vykonávaná dezinfekcia, výsledným produktom procesu je vodná para. Zariadenie je vyvíjané s cieľom dosiahnuť maximálne lacnú a odolnú konštrukciu umožňujúcu široké uplatnenie.
 

Predpokladané oblasti použitia:
  • Dezinfekcia miestností zdravotníckych zariadení a vybavenia, s cieľom zvýšiť efektívnosť procesu na celý objem a všetky povrchy bez ich poškodenia a zároveň znížiť náklady na klasické dezinfekčné prostriedky,
  • Prenosné zásahové dekontaminačné prístroje na odmorovanie a dezinfekciu, určené pre HaZZ, PZ a Ozbrojené sily,
  • Základné vybavenie v novej koncepcii ľahkých dekontaminačných vozidiel, schopných dekontaminovať techniku, materiál, terén, vonkajšie povrchy a interiéry budov, vrátane znižovania stupňa kontaminácie v budovách.
   
Technológie pre čistenie pitnej vody.
Technologicky jednoduchá a účinná, plne automatizovaná technológia umiestnená v kontajneri ISO-C, umožňuje s veľmi nízkymi nákladmi a s veľmi malými nárokmi na servis a logistiku dezinfikovať a detoxikovať pitnú vodu. Proces je založený na oxidačnom efekte Fe6+ v spojení s agregáciou a sorpčnými procesmi. Bude umožňovať odstrániť z vody chemické polutanty, ako napríklad farmaceutické prípravky, pesticídy, halogénované uhľovodíky, alkoholy, alebo ketóny, rovnako účinne aj biologickú kontamináciu. Automatizovaný systém vlastnej konštrukcie zaisťuje kontrolu kvality upravenej vody ako účinnosť dezinfekcie, stanovením adenozíntrifosfátu a súčasne ako kontrolu akútnej toxicity, na báze luminiscenčných mikroorganizmov. Pre oblasti s prevládajúcimi slnečnými dňami je skúmaná možnosť použitia solárneho systému, ako zdroja energie pre celodenný pohon zariadenia.

Predpokladané oblasti použitia:
  • Logistika Ozbrojených síl,
  • Oblasti bez infraštruktúry s nedostatkom kvalitnej pitnej vody

Čerpacia rohož.
Elektricky riadená tenká rohož umožňujúca čerpanie vody a kvapalín, vrátane agresívnych chemických látok z povrchov. Princíp využíva polyméry s tvarovou pamäťou riadené elektrickým poľom. Základné diely bude možné rýchlo spájať do veľkých plôch s odvedením kvapaliny integrovaným zberným potrubím. Spätný chod umožní rýchle a bezpečné čistenie vodou, alebo rozpúšťadlom.

 
Predpokladané oblasti použitia:
     
  • Čerpanie vody z pivníc po povodniach,
  • Zberný systém na technologický odpad počas dekontaminácie techniky a materiálu,
  • Zberný systém kvapalných chemikálií pri ich rozliatí, v rámci odstraňovania technologických havárií.

Technológie na odmorenie spodných vôd.
Technológia využíva Red-Ox efekt Fe6+, koagulačné a sorpčné procesy vedúce k degradácii chemického znečistenia, zahrňujúceho napríklad chlórované uhľovodíky, cyklické a aromatické uhľovodíky, pesticídy, alebo farmaceutické prípravky. Technologický odpad predstavujú neškodné oxidy a hydroxidy železa. Vývoj technológie je úzko spojený s inými subjektami zaoberajúcimi sa geologickým prieskumom a geológiou podložia v ktorom sú deponované zásoby podzemnej vody.

Detektor biologických aerosólov.
Taktický senzor biologických aerosólov v ovzduší využívajúci fyzikálne-chemický princíp detekcie. Vývoj je zameraný na získanie lacného a odolného detektoru, ktorý bude schopný vo veľmi krátkom čase indikovať prítomnosť veľmi nebezpečných baktérií, ich spór, plesní a glykoproteínových toxínov. Taktický senzor biologických látok by mal spĺňať náročné kritériá pre zabudovanie do štandardnej obrnenej techniky Ozbrojených síl, alebo do systému varovania a ochrany infraštruktúry mestskej zástavby. Predpokladá sa tiež jeho použitie vo forme ručného vyhľadávacieho detektoru v rámci CBRN First Responders operácií.

Technológie pre bezpečné skladovanie vodíku a membrány pre elektrochemické palivové články PEM-FC (Proton Exchange Membrane – Fuel Cell).
Výskum zahrňuje využitie slnečného žiarenia ako zdroja elektrickej energie, ktorá je uchovávaná ako bezpečne a dlhodobo skladovaný vodík vo forme hydridu. Technológia zahrňuje fotochemický systém schopný generovať z vody kyslík a vodík. Ten je stláčaný elektrochemickým kompresorom a vedený do elektrochemického reaktora, kde je vyrobený hydrid s nízkou hustotou. Takto získané vodíkové palivo vo forme bezpečného hydridu je skladované a systém umožní vytvoriť zásobu nielen na nočnú činnosť, ale tiež v lete na zimné obdobie. Vodíkové palivo je následne vedené do generátora, kde je energeticky nenáročným procesom rozložené na vodík a hydroxid, ktorý sa vracia do procesu syntézy hydridu. Vytvorený vodík je v elektrochemickom palivovom článku PEM-FC s novou koncepciou dizajnu a s inovovaným zložením zostavených membrán, transformovaný po reakcii s vzdušným kyslíkom na elektrickú energiu. Jediný exhalát procesu predstavuje vodná para.

BovaChem s.r.o.
+421 905 522 404
info@bovachem.sk
Návrat na obsah